Классная доска Чертежи

Õpi- ja õpetamistegevuse         
     kavandamine

Waldorfkoolides koostavad õpetajad esmalt aastase epohhiplaani, mis kujutab endast põhiepohhide loetelu vastavalt kooli õppekavale. Epohhiplaani läbivad ka nn aastateemad. 

Aluseks on Pärnu Waldorfkooli õppekava, et eesmärgid oleksid kooliastmeti riikliku õppekava õpieesmärkidega kooskõlas.

Näide. Meie õppekava. 

Koostan oma töö planeerimiseks aastakava, ainekava ning igaks nädalaks nädalakava, milles loon seosed epohhiaine teemadega.

Ainekava

Vastavalt plaani järgi valmistan ette epohhid, tavaliselt üks epohh (kestab umbes 4 nädalat) ette.

Näide. 3.klass Epohhid.

Näide. Teema "Minu maja". 2 . klass.

 

Töö planeerimisel arvestan õppekavaga ning kavandan oma õppetöö koostöös kolleegidega – eriti keeletunnid ja minu vene keele tunnid on omavahel toetatud ja seotud. Valin lähtuvalt eesmärkidest õpetamiseks ja õppimiseks sobivad meetodid, viin tunni läbi klassis, saalis või õues, töötan lastega gruppides või kogu klassiga korraga.

Teemade valikul toetun õppekavale, laste taseme ja oskuste väljaselgitamisel õppekavale ja kogemusele.

Materjalid

Valin õpivara (õpikust, internetist, teiste õpetajatelt) hulgast õpieesmärkide ning õppijate ja rühma tasemele sobiva. Kui juhtub, et mõne teema jaoks ei ole sobilikku valmismatejali, siis loon selle ise või pöördun oma vene keele õpetajatest kolleegide poole, et saada ka neilt soovitusi. Waldorfpedagoogikas on mitmeid veebipõhiseid matejalikogumeid, nt http://waldorf-ideen-pool.de  või ka muud kinnised keskkonnad, kus jagatakse materjali waldorfkoolide õpetajatega. Juhul kui mõnda materjali soovin koolile tellida, siis koostöös kolleegiumiga saab see tehtud. 

Kohandan õpivara, arvestades õppijate vajadusi ja usaldusväärsust ja rühmataset.

Näide

Kui ma puutun kokku grammatiliste teemadega, jagan need väikesteks osadeks ja õpetan osade kaupa. Näiteks tegusõnade konjugeerimine.

Esimeses tunnis läbime ainult vormi MINA:  ma  loen,  ma  joonistan ...

Teises tunnis – SINA: sina loed,  sina  joonistad   nje…

See on aeganõudev, kuid teema lõpus ei teki lastel segadust ja ei jää muljet, et vene keele grammatika oleks väga keeruline.

 

Näide

Teemaks "Vaba aeg" ette valmistudes küsin klassijuhataja käest laste huvide ja hobide kohta. Lapsed räägivad hea meelega sellest, mis nende elus toimub.

enamasti on selleks sport ja muusikariistade mängimine.

Minu sõnavara . "Vaba aeg". 3 klass. 

Tunni ülesehitus

Tund koosneb tavaliselt kolmest osast, siiski varieerides seda vastavalt klassi iseloomule ja vanuseastmele 

 

Individuaalne õppekava

Ma ei ole seni koostanud ega aidanud koostada individuaalset õppekava vene keeles, kuna selleks ei ole olnud veel vajadust. Soovin sellest kindlasti rohkem teada saada.

Õpikud

Waldorf-süsteemi õpikud on ainulaadsed. Kui traditsioonilises koolis on loengud ühendatud õpikute ja töölehtede viidetega, siis Waldorfi õpilased töötlevad ja salvestavad õppematerjali märkmete ja illustratsioonidena kvaliteetse paberi suurtele tühjadele lehtedele.

Oma õpiku koostamine on aktiivne praktiline õppimiskogemus.

Õpilane kirjutab ja illustreerib tunni sisu oma raamatutesse. See sisu koosneb asjakohastest illustratsioonidest, lugudest ja käsitsi kirjutatud harjutustest.

Testide päheõppimine või ajutine õppimine lihtsalt mehaanilise töö kontrollimiseks pole kunagi eesmärk.

See õpik aitab õppimisel. Paljud uuringud ütlevad, et see meetod parandab oluliselt treeningu efektiivsust. Uuring ei keskendu konkreetselt Waldorfi tundidele, vaid vabakäe joonistamise ja märkmete tegemise tõhususele seoses õppimise säilitamise, meeldejätmise ja sügavusega. Leiti, et õpilased, kes tegid arvuti abil märkmeid, lihtsalt kirjutasid sõna-sõnalt, mida õpetaja ütles. Selle tulemuseks on see, et õpilased ei säilita mitte ainult vähem teavet, vaid neil on ka suuremaid raskusi

siduda omavahel teistest õppeainetest saadud teadmisi, et kujundada maailmast üldpilt.

Illustratsioonid on õppimiseks kasulikud. Joonistamist on mitmes uuringus seostatud parema mäluga.

"Lihtne viis asjade meeldejätmiseks, pildi maalimiseks".  Ülevaate mitme hiljute uuringud näitavad, et joonistamine võib aidata lastele meeles pidada "sõnamääratlusi, pilte ja abstraktseid mõtteid ning ideid". Selle põhjuseks on asjaolu, et teabe töötlemise illustratsioonile viitamine tugineb rohkematele ajupiirkondadele, mille tulemuseks on "mälujälje semantiliste, visuaalsete ja motoorsete aspektide sujuv integreerimine", mis neuroteaduse järgi tähendab "paremat meenutamist".

Näide. VIHIKUD.

 

 

Tundideks valmistudes kasutan õpikut ДАВАЙ!

Õppekompleks ДАВАЙ! sisaldab endas nelja õppeaasta vene keele õppimist põhikoolis. Igas ДАВАЙ! õppekomplektis leidub õpik qr-koodidega, töövihik, õpetajaraamat (millega tuleb kaasa lisamaterjal koos kõigi kontrolltöödega, tunnikontrollidega, sõnade töödega jne). Laenan sealt ideid, illustratsioone ja sõnuvara ja väljendeid.

 

Meie koolis algab vene keel 1. klassist, aga alustan seda kasutama alles 2. klassist, lugedes 1 õpikut 2 aastat. Minu õpilaste jaoks on see õpik liiga tihe.

Kui töölehtedest rääkida, siis need koostan ise. Mul on vaja sõnavara ja grammatikat, mis oleks vastavalt MEIE läbielatule. Peale selle, see võimaldab lisatähelepanu vajavatele lastele töölehti lihtsustada.

Kahjuks, on internetist leitavad materjalid sageli esteetiliselt sobimatud (näiteks pole selge, mis on joonistatud) või sõnavara ei soobi ja tuleb ümber teha. See on energiat ja aeganõudev.

 

Ei kasuta

https://ru.islcollective.com/

https://worksheets.ru/

Ma kasutan neid

https://www.pinterest.ru/

http://www.urya.ru/

pealegi jälgin uudiseid facebooki gruppides

https://www.facebook.com/groups/1467112343506567/

https://www.facebook.com/groups/metodika.rki/

https://www.facebook.com/groups/408614659976624/

DIGIVAHENDID
Õppetundides me ei kasuta digivahendeid kuna, sellepärast see  ei ole Walforfpedagoogika põhemõttete järgi kooskõlas lapse arenguga. See tähendab, et kasutame seda minimaalselt, näiteks kodutööna.

Näide.

Tegime koos teiste võõrkeelte (inglise ja vene keele) õpetajatega vaatluse. Seistes silmitsi tõsiasjaga, et võõrkeeletunnis on lastel raske uusi sõnu pähe õppida, ja püüdes sellele probleemile lahendust leida, otsustasime proovida YouTube'i, õigemini sõnadega videot. Ei läinud kaua aega, et näha, kui kiiresti tulemused paranesid.

Samuti märkasime oma tundides, et praegu ei räägita vene keelt eesti noorte seas laialdaselt ja nad seda elus praktiliselt ei kuula.

Kasutasime kodutööna nii kirjalikke ülesandeid kui ka päheõppimist, kuid edasiminek ei olnud nii suur, kui sooviksime.

Helifailide ja videote kasutamine YouTube'is aitas olukorda paremaks muuta.

Kuid ausalt öeldes seisime silmitsi probleemiga, youtube'is ei olnud piisavalt materjale, mida saaksime kasutada, või need on madala kvaliteediga.

Näiteks,videod näevad esteetiliselt kummalised välja, mis ei aita kuidagi kaasa vene keele õppimise motivatsiooni tõstmisele või ei vasta sõnade ja väljenditevaa sellele, mida me oma tundides läbi õppime.

Ma proovisin teha seda ise. See väga meeldib mulle, aga võtab paju aega.  Ma planeerin sellega edasi tegeleda. Minu esimese kogemuse näide on siin ...

 

 

https://www.canva.com
https://www.adobe.com/
https://www.mindmeister.com

https://classroom.google.com
 

Kaugõppe puhul kasutame https://zoom.us/

Tammsaare kool

Inglise keel

Tammsaare koolis töötame õpiku I love English järgi.

Mulle antud õpik eriti ei meeldi. Selle loogika pole selge ning selles on liiga palju teemasid (20). Õpik on mõeldud väga usinatele ja kiire taibuga lastele ning palju tuleb ise ära teha. Tihti ei ole ülesanded arusaadavad. Selle tulemusena langeb motivatsioon inglise keelt õppida, vanemad on stressis ja sunnitud otsima juhendajaid, et kodutöid teha.

Internetist leitavad materjalid sisaldavad sageli palju vigu, mis tekitab segadust: reeglid ei ole arusaadav, ülesanded ei ole täidetud. Pean konsulteerima kolleegidega Londonist. See võtab palju aega ja muudab närviliseks.

Ma ei kasuta üldse interaktiivseid ülesandeid, mida on vaja Internetis teha (https://www.liveworksheets.com/). Näen, kuidas teiste õpetajate õpilased teevad internetis ülesandeid mõtlemata, ülesannetesse süvenemata.

 

Ei kasuta

https://www.liveworksheets.com/

https://en.islcollective.com/

Ma kasutan

https://www.perfect-english-grammar.com/

https://learnenglish.britishcouncil.org/

https://busyteacher.org/

Pealegi jälgin uudiseid Facebooki gruppides

https://www.facebook.com/groups/253749985629559/

https://www.facebook.com/groups/241933319988612/

Tammsaare koolis me kasutame TEAMS.
 

Minu panus kooli arendamisse


Kool on inimesed, mitte maja.  Iga inimene meie koolis on väga oluline.  Meie eesmärk on lapsi harida, vene ja inglise keel on  üks ainetest, mida ma õpetan.

Kuidas ma tegelen minu kollegidega koos vaata 


Olen noor vene keele õpetaja, seega teen aktiivselt õppevara soetamiseks ettepanekuid. Olen koostanud venekeelseid kokkuvõtteid inglisekeelsest, eestikeelsest metoodilisest kirjandusest  ja materjale kolleegidega jaganud.

 
Sügisel me koostasime meie uut arengu kava (http://hahn.ee/kool/  )  ja kevadel me kontrollime, kas me jõudsime eesmärgini.