top of page
Arendus-, loome- ja teadustegevus . Olen noor vene keele õpetaja, seega teen aktiivselt õppevara soetamiseks ettepanekuid. Olen koostanud venekeelseid kokkuvõtteid inglisekeelsest, eestikeelsest metoodilisest kirjandusest  ja materjale kolleegidega jaganud.

Arendus-, loome-

ja teadustegevus​

Õpetajate kolleegiumi liikmena osalen kooli arengut suunavate dokumentide koostamisel, kommenteerimisel ja kinnitamisel. Läbisime just tavapärast ministeeriumi järelevalvet ning selle raames vaatasime uuesti üle kooli õppekava ning tegime vajalikke täiendusi. Täiendustele eeleneb tutvumine nõudmistega (seadused, määrused, muud vajalikud dokumeneid), tutvumine teiste koolide praktikatega ning kõrvutamine enda koolis rakendatavaga. Sellele järgneb arutelu ja konsensuse otsimine kolleegiumis. Kui kolleegium on muudatused õppekavas või ka kooli arengukavas kinnitatnud, läheb see dokument edasi kooli hoolekogule ja viimaks seltsi juhatusele. 

Osalen waldorfpedagoogika kursustel, suhtlen teiste kolleegidega nii oma koolis kui ka teistes koolides. Vetslen regulaarselt mentorõpetajaga.


Olen noor vene keele õpetaja, seega teen aktiivselt õppevara soetamiseks ettepanekuid. Olen koostanud venekeelseid kokkuvõtteid inglisekeelsest, eestikeelsest metoodilisest kirjandusest  ja materjale kolleegidega jaganud.

Waldorf kool

Waldorfkool viib praegu ellu kooliarendusprojekti. Me viime läbi küsitluse lapsevanemate seas, et saada tagasisidet.

Tammsaare kool

Tammsaare kool liitus Liikuma Kutsuv Kooli programmiga eelmisel aastal. Liikuma Kutsuv Kool on Eestis välja töötatud haridusuuendusprogramm, mille siht on, et liikumine kujuneks koolipäeva ja koolikultuuri loomulikuks osaks.

https://www.liikumakutsuvkool.ee/

Kool seadis eesmärgiks luua õpilastele võimalused liikuda rohkem enne kooli, pärast tundi, vahetunnis, klassiruumis. Se on väga huvitav, kuidas õpetajad kasutavad liikumise võimalusi koolides. Seda võib vaadata ja jälgida siin https://www.facebook.com/groups/liikumakutsuvkool/

või siin https://www.facebook.com/liikumislabor .

Õpetajate meeskonda kuulusid mitmesugused õpetajad: kehalise kasvatuse, algkooli, võõrkeelte, tööjõu.

Selle programmi osana meil oli vaja kaardistada

+ olemasolev olukord. Liikuma Kutsuva Kooli eneseanalüüs (KENA) on hea võimalus uurida kooli meeskonnaga ühise hetkeolukorda ning kavandatud eesmärki pikemas ajaraamis.

+ SWOT-analüüsi

+ Tegevuskava,  kus oli kirjas ka tähtajad ja vastutajad.

  Näide. Meie KENA  

+ SWOT-analüüsi

+ Tegevuskava,  kus oli kirjas ka tähtajad ja vastutajad.

 

Näide. Meie tegevuskava

Oleme oma tegevused võtnud kooli tegevuskavasse.

ja nüüd, kuigi projekt on lõppenud, jätkame oma töörühmas kokkusaamist, et arutada läbiviidud tegevusi, tulemusi, tekkinud probleeme, ideid muutusteks/parandusteks jne.

Selle tulemusena sai kool linnavalitsuse toetust liiklusvahendite soetamiseks.

liikuma.zip
koolsygis.jpg
Liikuma kutsuv kool
класс.jpg
HEV klasside  töötavate õpetajate ja
tugispetsialistide nõupidamine

Hetkel on Tammsaare koolis alustanud õpetajad koos administratsiooni ja tugispetsialistidega HEV klasside abistamise projekti. Toimus ka HEV klassides töötavate õpetajate ja tugispetsialistide nõupidamine.

Kool püstitab endale eesmärgi luua muutusi. On oluline kaardistada olemasolev olukord. Esimesel kohtumisel analüüsisime hetkeolukorda: otsisime nendes tundides töötamise positiivseid külgi, sõnastasime probleeme ja pakkusime välja lahendusi. See oli alles esimene kohtumine, ees on veel paar.

bottom of page