Õppija toetamine

Teacher Writing a Formula on a Blackboard

 Õppija toetamine

Waldorfkooli õppekava näeb ette tugeva ainetevahelise lõimingu. Püüan aineid omavahel üheks tervikuks liita, planeerin aastateemasid hoolsalt ning lisan temaatilised väljasõidud ja tegevused. Pean aasta jooksul järjepidevalt arvet, kas olen plaanitud õpitulemuste saavutamisega graafikus, vajadusel kohandan õppeplaani.

 

Jälgin, et õppetöö oleks võimalikult eluline ja praktiline ja looks paralleele reaalse eluga.

 

Olen kursis klassi kui grupi arengufaasidega ning klassijuhataja rolliga klassikeskkonna loomisel. Arvestan seda klassi õpetamisel.

 

Teemasid kavandades mõtlen läbi iga sammu, tagamaks, et ka aeglasemad õpilased suudavad kaasa mõelda. Andekatele õpilastele valmistan ette lisamaterjale ja ülesandeid.

 

Analüüsin tunni edukust, vajadusel kohandan õpiülesandeid. Pakun mitmekesiseid tegevusi, et õppijate õppimisstiilid oleksid kaetud.

 

Õppijate kohta kogun andmeid peamiselt kvalitatiivselt – kasutan kujundavat hindamist, teen märkmeid (märkan õppijate erinevusi ja erivajadusi (nt õpistiilid, andekus, õpiraskused, kultuurilised eripärad).

 

Arendan õpilaste sotsiaalseid oskusi erinevate õpiülesannetega (liikumisharjutused, mängud, paaristöö, grupitöö, kaaslase toetamine ja juhendamine, kaaslase töö tagasisidestamine).

 

Teen koostööd tugispetsialistidega meie koolis.

 

Tunnen ära konfliktid ning suudan neid lahendada. Olen konfliktide lahendamisse kaasanud lapsevanemaid ning kolleege.

 

Soovin juurde õppida erinevaid konfliktilahendusmeetodeid, millega toetada eri õpilasi.

Soovin omandada uusi tehnikaid laste tasakaalu ja rahunemisoskuse ning konfliktilahendusoskuste arendamiseks.

 

 

Suhtlen regulaarselt lapsevanematega lapse õpitulemuste teemal (telefoni, e-posti teel, Facebooki kaudu). Osalen regulaarselt vanemate koosolekutel, kus tutvustan vanematele läbitud materjali ning räägin õpitulemuste saavutamisest. Vajadusel kaasan koostöös lapsevanemaga tugispetsalisti.