Teacher Writing a Formula on a Blackboard

Koostöö ja juhedamine

Õppijatega

Waldorfkooli õppekava näeb ette ainetevahelise lõimingu. Lisaks minu ainele planeerin ka väljasõite (vene talu) ja kooliväliseid, praktilisi õpivõimalusi.

Tundide ülesehitamisel rakendan waldorfpedagoogikas väljakujunenud tunnirütme. Sirvin ka tavapedagoogikas ette nähtud õpikuid ja kasutan pisteliselt töövihikute ülesandeid.

 

Valmistan kiirematele õpilastele ette lisaülesandeid, toetan nõrgemaid väiksemate ja enam kodus harjutamist nõudvate ülesannetega. Olen sisse seadnud ka järeleaitamistunni üks kord nädalas.

 

Jälgin, et tund oleks üles ehitatud mitmekülgselt.

 

Annan õpilastele igapäevast tagasisidet nende õppimise kohta.

 

Arendan õpilaste sotsiaalseid oskusi erinevate liikumisharjutuste, mängude, paaristööülesannetega.

 

Teemasid kavandades püüan leida nn keskmise tempo, et ka aeglasematel õpilastel oleks tore kaasa teha. Samas kujundan eelnevalt lisaülesanded kiirematele.

 

Lapsevanematega

Suhtlen lapsevanematega vajaduse korra (telefoni, e-posti teel, Facebooki või Stuudiumi kaudu).

 

Kõik materialid panen Stuudiumisse, selle eks vanemad saaksid vaadata mis tunis oli õppinud. Eriti oluline see on puudujatele .

 

Kolleegidega

 

Märkan konflikti ning püüan seda lahendada vastavalt kogemustele ja teadmistele. Olen konfliktide lahendamisse kaasanud lapsevanemaid ning kolleege.

 

Tugispetsialistidega

 

Teen koostööd tugispetsialistidega (logopeed, psühholoog-sotsiaalpedagoog).

 

Kogukond

 

Eriti kasulikuks ja vajalikuks pean  suhtlemine kolleegidega minu koolist ning kollegidega teistest koolidest, 

eriti vene keele (võõrkeele) õpetajatega , sest nemad jagavad teadmisi, kogemusi, uusi mõtteid ja probleeme ja raskusi,  millega nemad kokku põrkuvad.