Teacher Writing a Formula on a Blackboard

Koostöö ja juhedamine

Waldorf
Kolleegium-2020.jpg

Waldorfkooli õppekava näeb ette ainetevahelise lõimingu. Lisaks minu ainele planeerin ka väljasõite (vene talu) ja kooliväliseid, praktilisi õpivõimalusi.

Tundide ülesehitamisel rakendan waldorfpedagoogikas väljakujunenud tunnirütme. Sirvin ka tavapedagoogikas ette nähtud õpikuid ja kasutan pisteliselt töövihikute ülesandeid.

Valmistan kiirematele õpilastele ette lisaülesandeid, toetan nõrgemaid väiksemate ja enam kodus harjutamist nõudvate ülesannetega. Olen sisse seadnud ka järeleaitamistunni üks kord nädalas.

Jälgin, et tund oleks üles ehitatud mitmekülgselt.

Annan õpilastele igapäevast tagasisidet nende õppimise kohta (suuliselt või ka nt Stuudiumi kaudu).

Arendan õpilaste sotsiaalseid oskusi erinevate liikumisharjutuste, mängude, paaristööülesannetega.

Teemasid kavandades püüan leida nn keskmise tempo, et ka aeglasematel õpilastel oleks tore kaasa teha. Samas kujundan eelnevalt lisaülesanded kiirematele.

  Kolleegidega.  Vene keele õpetajad

 

Käisime paar aastat tagasi tutvumas teiste koolide vene keele õpetamisega - Tartu Waldorfgümnaasiumis, Viljandi Vaba Waldorkoolis ja Rosma koolis.

Hakkasin just Steineri süsteemiga tegelema ja minu jaoks oli ülimalt oluline aru saada, mis see on ja kuidas teised õpetajad vene keelt õpetavad Waldorf süsteemi järgi.

Kohtusin imeliste õpetajatega. Osalesin erinevate klasside tundides ning olin vene keele tunnis külalisesineja, sest vene keelt emakeelena rääkivat inimest on Lõuna-Eestis tundi keeruline saada. Nägin oma silmaga, kuidas see on, kui kool on üks suur pere, kuidas saab õpilastega suhelda ilma autoritaarset suhtlusstiili kasutamata.

Kollegidega jätkame suhtlemist. Huvitav on tutvuda väga-väga noorte õpetajatega, kes alles alustavad tööd waldorfkoolides.

 Igal märtsil kogunevad vene keele õpetajad üle Eesti ainulaadse Külli Volmeri juhendamisel ja vahetavad kogemusi, räägivad uudistest, huvitavatest sündmustest ja oma ideedest, probleemedest ja raskustest,  millega nemad kokku põrkuvad. 

Ma pean suhtlemist kolleegidega väga kasulikuks ja vajalikuks.

Näide.

Näiteks esimese karantiini ajal me kohtusime Zoomis ja rääkisime, kuidas ja mida õpetada, millised äpid kasulikumad ja lihtsamad lastele kasutada olid. See oli keeruline aeg, kuna mul oli 1. klass. Waldorfi süsteemi järgi ei õpi 1. klassi õpilased lugemist. Märtsis, kui meid karantiini saadeti, selgus, et minu esimese klassi õpilaste peredes ei osanud vanemad vene keelt ega saanud neid aidata. Minu ülesandeks oli õppe korraldamine nii, et lapsed saaksid  iseseisvalt vene keelega hakkama.


Seadsin endale kaks eesmärki.
1. et lapsed ei unustaks seda, mida oleme varem õppinud
2. et nad ei hakkaks raskete kodutööde tõttu vene keelt vihkama.

Ma pidasin palju nõu oma kolleegidega Waldorfi koolides ja vene keele õpetajatega teistes koolides.
Tegin Stuudiumisse üles laaditud helifaile, valmistasin pilte, avaldasin pilte, mõtlesin läbi varem läbitud kordamissüsteemi, aga ka uue materjali esitamise süsteemi.


Proovisin kasutada Padlet, Quizlet. See ei olnud edukas. Konsulteerisin pidevalt klassijuhatajatega, kas kõik on selge, kas kõiki faile avatakse, jälgisin tehtud kodutöid. Juhul, kui laps kaob, töötasin klassijuhatajatega ja sain teada, kas see on seotud vene keelega ja kuidas saan aidata.
Septembris kui me olime jälle koolis, selgus, et lapsed said materjaliga hakkama ja mäletasid seda! 
See oli hämmastav.

Olen liitunud mitmete haridusportaalidega, kus kajastatakse värskemaid pedagoogilise valdkonna uurimissuundi ja uuringutulemusi. Teen märkmeid autorite ja tööde kohta, mida oma lugemisnimekirja lisada. Analüüsin, kas saan kirjeldatud lähenemisi oma töös kasutada. Eriti põnevad on erinevad veebiseminarid ja live-tunnid, mis on seotud  võõrkeele ja  kaugõppe töövõtetega. Kaugõpe erielukorra tõttu oli minu esimene kogemus ja ma tundsin, et minu teadmised ei olnud piisavad.

Lõiming teiste õppeainetega

Vene keele õpetamine Waldorfkoolis on tihedalt integreeritud teiste tundidega. Ma arvestan teadmisi, mida meie õpilased omandavad eesti keeles, geograafias, bioloogias jm. Vene keele õppes kasutatud materjalid täiendavad üksteist.

Näiteks 5. klassis valiti ja koostati koos geograafiaõpetajaga materjal teemal "reisimine".

See oli minu esimene kogemus, kuid see oli huvitav, tundides tekkisid küsimused, mida õpilased täpsustasid geograafiaõpetajaga ja vastupidi, vene keele tundides rääkisid õpilased sellest, mida nad juba teavad. ja see pakkus neile erilist rõõmu.

Eriti siis, kui vene keele õpetaja "ei tea", mis on Eesti pikim jõgi, kas Eestis on mägesid ja kui palju on Eestis saari.

 

Waldorfkoolides grammatikareegleid eraldi ei õpetata. ja õppeprotsessi ehitan üles koostöös eesti keele õpetajatega, et see materjal oleks võimalikult lihtne.

Näiteks, tegusõnu  pöördamine on mõstlikum õpetada paralleelselt  tegusõnu pöördamisega eesti keele aines.

 

Rääkides inglise keele õpetajaga, selgus, et on mitu last, kes ei saa inglise keelest üldse aru, oskavad vene keelt väga hästi.


Mind huvitab, kuidas kolleegid HEV-lapsi tundides toetavad, analüüsin, milliseid tööviise saan oma tundides kasutada. Olen käinud külastamas kollegide tunde, kes palusid kõrvalvaataja pilku.

Kolleegium
Nagu varasemalt kirjutasin, kogunevad kõik Pärnu Waldorfkooli õpetajad igal neljapäeval ühisele koosolekule, et lugeda vajalikke pedagoogilisi tekste, arutleda, teha kunstilisi töid (maalimine, laulmine, eurütmia, kõnekunst) ning pidada aru kooli igapäevase toimimise üle.  Kolleegiumis anname üksteisele infot õppekava ja meetodite kohta.


Õpetajate kolleegiumi liikmena osalen organisatsiooni arengut suunavate dokumentide koostamisel, kommenteerimisel ja kinnitamisel.

 

LAPSE – või KLASSIVAATLUSED

Lapsevaatlusi tehakse enamasti lastega, kes vajavad erilist tähelepanu, nt õppimis või käitumisraskused, kel on mingid erandlikud omadused, kuid sageli ka muudel tingimustel. Need vaatlused kaasavad kõiki õpetajaid, kes last õpetavad ja võivad kaasata spetsialiste nagu psühholoog. Vanemate tugi ja kaasatus on tähtis.

Klassivaatlused võivad aidata arengusõlmede puhul, klassi puhul, või siis kui uus õpetaja on klassi üle võtnud või kui aineõpetajad on üksmeelel, et klass vajab mõnes suhtes erilist tähelepanu.

Vajadusel pöördun tugispetsialistide (logopeed, psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog) poole. Vajadusel korraldatakse õpilase töö klassis ümber. Tugimeeskond otsustab, kas on vaja pöörduda Rajaleidja poole. Rajaleidjasse peab pöörduma pere, kool saab ainult soovitada. Kool kirjutab lapse iseloomustuse ja pakutud või pakutavad lahendused. Rajaleidja nõustamiskomisjon koondab spetsialistide hinnagud ja teeb otsuse. Saab määrata lapsele kas lihtsustatud toe, tõhustatud toevõi eritoe.

Tugispetsialistidega

Tugispetsialistide teenus on õppeprotsessis õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskusi toetav logopeedi, eripedagoogi, koolipsühholoogi või sotsiaalpedagoogi teenus.

Teen koostööd tugispetsialistidega (logopeed, psühholoog-sotsiaalpedagoog) mõlemas koolis.

HEV õpilastele tugisüsteemide määramise eesmärk on õpilaste erivajaduste õigeaegne märkamine ja sekkumine, et ennetada püsivaid õpiraskusi, koolist väljalangemist ning tagada põhikooli lõpetamine positiivsete tulemustega. Varajane märkamine ja sekkumine annavad õpilasele võimaluse õppida võimetekohaselt.


Õpilase erivajadus võib tuleneda õpiraskustest, terviseseisundist, puudest, käitumis- ja tundeeluhäiretest, pikemaajalisest õppest eemal viibimisest või kooli õppekeele ebapiisavast valdamisest. Samuti tänasest situatsioonist kovid viirusega, kui kõik lapsed peavad õppima kodus läbi arvuti ja kokkupude teiste lastega puudub.


Õpetajana olen õpilase probleemide esmane märkaja. Ma teavitan sellest klassijuhatajat ja HEVKO. HEVKO abiga ma  kasutan tundides õpiraskustega õpilase abistamiseks vajalikke võtteid: õpilase eripärast tulenev lähenemine, individuaalne juhendamine ja sobiva õppevara kasutamine. Väljaspool tundi lisan vajadusel konsultatsioonitunnid. 


Raskuste püsimisel  ma pöördun meie HEVKO poole, kohaldamiseks tõhusamat õpiabi tunnis või tunniväliselt. 


Näiteks,
Üks õpilane hakkas käituma agressiivselt. See ei juhtunud sageli, aga see oli väga ebameeldiv. Kuna agressiivne käitumine oli vaheajal toimunu tagajärg, oli ilmne, et agressioon ei olnud minu ainega seotud.
Ma pöördusin  abi saamiseks ka kolleegide ja HEVKO poole, et saaksime leida võimalusi agressiivse õpilase rahustamiseks ja ennetamiseks.

Nüüd juhtub selliseid juhtumeid harva, kuid tänu kolleegide, HEVKO ja vanemate tihedale suhtlemisele õnnestus meil poisiga kokku leppida, et juhul, kui ta tunneb, et on vihane, ta võib minna II korrusele, vaiksesse ruumi.

Näide

Ma võtsin uue klassi. Loomulikult püüan esimesest päevast luua selles tunnis õppimiseks mugava keskkonna.

Selles klassis oli kaks HEV last, kes nõudsid minu, klassijuhataja ja loomulikult ka spetsialistide erilist tähelepanu.

Näide

Ma läksin 9. klassi. See on meie kooli viimane lõpuklass. Muidugi on lastel alati raske õpetajat vahetada. Nad peavad kohanema ja harjuma uue inimese ja tema nõuetega. Eriti raske on see pärast 1,5 aastat kestnud pidevat isolatsiooni ja koronaviiruse tõttu veebis õppimist, mil õpilastel on kadunud motivatsioon ja õpihuvi.

Mul kulus umbes kolm kuud, enne kui õpilased mind "vastu võtsid". Ilma klassijuhataja, spetsialistide ja lastevanemate toetuseta oleks see tunduvalt kauem aega võtnud.

Nii suure töö tulemuseks oli see, et mõned õpilased valisid inglise keele eksami.

Rajaleija spetsialistid.

Näide

Minul on laps, kes paelus õpetajate pilku. Selle lapse käitumine ja õppimine sõltus väga palju meeleolust. Kui laps oli väsinud ja tujutu, siis oli õppimine  tema jaoks keeruline ja ebahuvitav. Aeg-ajalt ei jõudnud ta klassi tempos püsida. Lapsel oli raske keskenduda kaua järjest töötegemisele…

Me töötasime Rajaleidjaga ja teadsime et sellel lapsel oli diagnoositud kõne- ja keele spetsiifilised arenguhäired, ekspressiivne kõnehaire ning kaasuvate haigustena õpivilumuste spetsiifilised häied. Me saime soovitusi lapse õppetöö korralduseks.

Laps vajab logopeed-eripedagoogi tuge ja individuaalset juhendamist.

Me töötame klassijuhatajaga koos ning tunde ette valmistades ma pean meeles, et mul on laps, kellel on vaja

-          rohkem tähelepanu minu poolt,

-          lisaselgitusi, mida visuaalsed näitevahendid toetavad,

-          rohkem aega tööjuhiste mõistamiseks,

-          vähem õppematerjali mahtu ning tööde sooritamiseks lisaaega (vajadusel).

Tundideks ette valmistudes pean seda meeles.

Vanematega

Koostöö peredega on meie koolis tihe. Arvan, et lapsevanemate kaasamise ja toetamise on oluline. Heade suhete arendamine õpetaja ja lapsevanemate vahel on kasulik mõlemale poolele:

+ Lapsevanem saab õpetajat abistada lapse käitumise mõistmisel.

+ Ta teab, mis last motiveerib, mida ta vajab, kuidas laps õpib ja tegutseb.

+ Olles õpetajaga rohkem kohtunud, mõistavad ka lapsevanemad paremini kooli ja õpetaja visioone, eesmärke. Näiteks kui mõni vanem teab väga vähe koolisüsteemist, võib ta kergesti vastanduda.

+ Regulaarne suhtlemine lapsevanematega tõstab õpetaja usaldusväärsust ning mõjukust.

+ Mõnikord vajavad lapsevanemad ise tuge, et toime tulla väljakutsetega, mis lapse kasvatamisel ilmnevad.

Näide

Juhtub, et kiire taibuga ja rõõmsameelne õpilane kaotab järsult õpihuvi, käitumine muutub kontrollimatuks  ja alles koostöös vanematega saame teada, et see on reaktsioon lahutuse peale ja pika protsessi tulemusena saavad õpetajad koos vanematega aidata lapsel sellest raskest eluperioodist üle saada.

Waldorfi süsteem meeldib mulle selle poolest, et sellistel lapse elu kriitilistel perioodidel on õpetajad lapse poolel. Akadeemiline haridus või tulemuslikkus jääb tagaplaanile.

Vanemad käivad sageli koolimajas, ma saan nendega silmast silma kohtuda ja vanematel küsida küsimusi nende laste kohta. Vajadusel leida uusi võimalusi ja lahendusi tekkinud kitsaskohtade ületamiseks.

 

Tavakoolis on kahjuks lastevanematega tihedat koostööd on väga raske organiseerida. Eelkõige on eesmärgiks akadeemiline edu, tekitades stressi nii õpilases kui ka vanemates. Pole üllatav, et õpilastel kaob motivatsioon mitte ainult õppida, vaid ka selles koolis käia ja õpetajatega kohtuda. Ebapiisav töö vanematega viib selleni, et vanemad ei usalda nii kooli kui ka üksikuid õpetajaid.

Mõlemas koolis suhtlen lapsevanematega vajaduse korral (telefoni, e-posti teel, Facebooki või Stuudiumi/ ekooli kaudu)

Kõik materialid panen Stuudiumisse/ ekooli, et kodus saaks jälgida, mis tunnis on õpitud. Eriti oluline see on puudujatele

 

Vanemate ja kooli vahelises koostöös on eriti olulised klassi lastevanemate õhtud. Ma osalen, kui on vaja eriti tähelepanu pöörata õpilaste arengule ja pedagoogilisele situatsioonile klassis.

Sel aastal osalen kindlasti ka lastevanemate koosolekutel, sest soovin saada vanematelt tagasisidet ja vastuseid paarile küsimusele.

Fakt on see, et ma näen lapsi koolis ja minu kõrval pole lastel raskusi. nt kui midagi jääb arusaamatuks, võin seletada uuesti ja uuesti.. Kui ma näen algavat ärritust (näiteks liiga raske või liiga mahukas ülesanne või kui lapsed on väga väsinud ..) saab seda kohe tunnis siluda.

Aga mis saab siis, kui õpetajat pole?

küsimused on järgmised:

kui kaua võtab venekeelse kodutöö tegemine aega

Kas vajate vanemate abi?

Kas materjalid, mille stuudiosse postitan, on kättesaadavad ja arusaadavad?

nimeta raskusi, millega lapsed kodutööde tegemisel kokku puutuvad (kui neid on).

Saadud andmete põhjal plaanin

materjale ja õppeprotsessi kohandada.

Loomulikult kavatsen sellist tööd

teha mõlemas koolis koos

lapsevanematega.

 

Waldorfkoolis toimub jaanuaris

neljal laupäeval vanemate kool ja

lastele eelkool.  See on meie  kooliga

tutvus ning ma osalen selles. Minu

eesmärk on tutvustada, kuidas me

õpetame vene keelt. Näitan mõned

ülesandeid, vestlen vanematega minu

ainest, vastan nende küsimustele.

Eelkoolihommikud_2022.png